บริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร D

มีอิสระในการใช้พื้นที่ ! เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ Wireless Put to Light !!

 • รายการผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • วงการธุรกิจ:3PL
 • หัวข้อปัญหา:การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการทำงาน:การหว่าน
 • สินค้า:NW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • จากการที่รายการสินค้าและจำนวนร้านค้าที่ต้องนำสินค้าไปส่งเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดความรู้สึกว่าน่าจะถึงขีดจำกัดของ Slip Picking แล้ว (เสียเวลามากกับการตรวจสอบทุกอย่างจนทำให้การส่งสินค้าล่าช้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี)
 • สินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดก็มีจำนวนมากทำให้เกิดความผิดพลาดในการส่ง
 • การเก็บรักษาพื้นที่สำหรับการจำแนกสินค้าตลอดเวลาทำได้ยาก

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

สามารถลดเวลาทำงานลงได้ประมาณ 2 ชั่วโมง

 1. สามารถลดเวลาทำงานลงได้ประมาณ 2 ชั่วโมงโดยการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับเปลี่ยนแผนผังตามลักษณะธุรกิจของสินค้า
 2. สำหรับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด ใช้รหัสสินค้าที่ทำขึ้นมาเองและใช้แต่เดิม ช่วยให้สามารถจำแนกสินค้าได้เกือบทั้งหมดและความผิดพลาดในการส่งสินค้าลดลง
 3. จากการแสดงว่าเป็นกล่อง/เป็นชิ้น ทำให้จำนวนรายการที่ต้องจำแนกชัดเจน

เนื้อหาโซลูชั่น

Wireless Put to Light

Wireless Put to Light Systems ที่สามารถปรับเปลี่ยนแผนผังได้อย่างอิสระ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้