KEIHIN Distribution Co., Ltd.

Relay Picking System ที่ใช้อุปกรณ์ลำเลียงโดยการวิเคราะห์การกระจายสินค้า

  • รายการผลิตภัณฑ์:สินค้าเบ็ดเตล็ด
  • วงการธุรกิจ:การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • หัวข้อปัญหา:จำนวนเรื่องที่จะต้องจัดการมีจำนวนมาก
  • วิธีการทำงาน:การหยิบทีละชิ้น
  • สินค้า:JW Series

ภูมิหลังปัญหา

  • จำเป็นต้องมีวิธีการรองรับการ Picking ตามคำสั่งซื้อจำนวนมาก (ประมาณ 6,000 รายการ/วัน)
  • มีความต้องการให้นำเสนอวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยทำการวิเคราะห์การกระจายสินค้าจากอัตราส่วนความนิยมของรายการและทำให้มองให้เห็นภาพการกระจายสินค้า A สินค้า B และสินค้า C

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Picking และเพิ่มระดับความเที่ยงตรงของสินค้าในคลัง

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยสามารถจัดการได้ประมาณ 7,000 รายการ/วัน(ประสิทธิภาพการผลิตในช่วงที่งานยุ่งที่สุด)
  2. สำหรับรายการที่มีอัตราส่วนความนิยมสูง (สินค้า A) ใช้อุปกรณ์ลำเลียง 2 แถวจึงสามารถทำงาน Picking สำหรับ 2 คำสั่งซื้อในเวลาเดียวกัน ทำให้ความเร็วในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น
  3. สำหรับอุปกรณ์ลำเลียงสุดท้าย จะให้แยกเข้าไลน์สินค้า B กับ C (รายการที่มีอัตราส่วนความนิยมต่ำ) กับไลน์ตรวจเช็คสินค้า ทำให้รายการสั่งซื้อที่ Picking เรียบร้อยแล้วไม่ต้องผ่านไลน์สินค้า B กับ C และสามารถเข้าไลน์ตรวจเช็คสินค้าได้เลย ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น

เนื้อหาโซลูชั่น

การใช้อุปกรณ์ลำเลียงร่วมกับ Pick to Light

Pick to Light ที่มีโครงสร้างการทำงานสัมพันธ์กับอุปกรณ์ลำเลียงอิสระโดยที่รายการที่มีอัตราส่วนความนิยมสูง (สินค้า A) จะใช้โฟลว์แร็คและอุปกรณ์ลำเลียงในตำแหน่งเดียวกัน 2 ไลน์ และรายการที่มีอัตราส่วนความนิยมต่ำ (สินค้า B กับ C) จะใช้ชั้นวางขนาดกลางกับอุปกรณ์ลำเลียง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้