บริษัทขนส่งสินค้า B

Wireless Digital Assort System

  • รายการผลิตภัณฑ์:ผลิตภัณฑ์อาหาร
  • วงการธุรกิจ:3PL
  • หัวข้อปัญหา:การเพิ่มความเร็ว
  • วิธีการทำงาน:การหว่าน

ภูมิหลังปัญหา

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำแนกสินค้าแช่เย็นและสินค้าแช่แข็ง
  • ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน
  • ลดความผิดพลาดในการส่งสินค้า

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

ลดความผิดพลาดในการส่งสินค้า/เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  2. ลดความผิดพลาดในการส่งสินค้า
  3. ในช่วงแรกได้นำไปใช้กับสินค้าแช่เย็นเท่านั้น แต่หลังจากที่นำระบบนี้มาใช้ภายใน 1 เดือน ก็ได้นำไปใช้กับการจำแนกสินค้าแช่แข็งด้วย (ระบบที่ทำความคุ้นเคยได้ง่าย)

เนื้อหาโซลูชั่น

Wireless Put to Light

Assort System ที่แบ่งตามร้านค้าโดยติดตั้ง Wireless Display ที่รถเข็นทรงสูง สำหรับสินค้าแช่แข็งจะทำการจำแนกที่ห้องแช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้

กรณีที่เกี่ยวข้อง