บริษัทผลิตเครื่องมืออุปกรณ์

โครงสร้างพื้นฐานอาคารช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถมองเห็นภาพการประหยัดพลังงาน สภาพแวดล้อมภายในคลัง และสามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้

  • วงการธุรกิจ:โรงงานผลิต
  • หัวข้อปัญหา:การประหยัดพลังงานการสร้าง Smart Factory Operation
  • วิธีการทำงาน:Smart AI

ภูมิหลังปัญหา

  • ต้องการปรับอุณหภูมิและความชื้นแยกตามบริเวณในแต่ละหน่วยงาน
  • ต้องการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในคลังให้ดีขึ้นไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

เกิดความแตกต่างใน COP (ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเฉลี่ยของเครื่องทำความเย็นและความร้อน)

  1. รู้สึกได้ถึงความแตกต่างของ COP (ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเฉลี่ยของเครื่องทำความเย็นและความร้อน)
  2. สามารถมองเห็นภาพความสบายของสภาพแวดล้อมภายในคลังสินค้า

เนื้อหาโซลูชั่น

สามารถควบคุมอุปกรณ์ของผู้ผลิตหลากหลายภายในพื้นที่ได้ทั้งหมด

สร้างโลกที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานอาคาร โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการสื่อสารให้เป็นแบบเดียวกัน