SHINNIPPON Calendar Co., Ltd.

สามารถจำแนกผู้ใช้งานได้สูงสุด 186 รายใน 1 กลุ่มโดยการใช้ Pick to Light+Piece Sorter ใน 50 ช่องลาดเอียง !

 • รายการผลิตภัณฑ์:สินค้าเบ็ดเตล็ด
 • วงการธุรกิจ:การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • หัวข้อปัญหา: การลดภาระผู้ปฏิบัติงาน
 • วิธีการทำงาน:การหว่านการหยิบทีละชิ้น
 • สินค้า:JW SeriesSW Series

ภูมิหลังปัญหา

 • อยากสร้างระบบที่มีผลช่วยให้สามารถลดจำนวนคนลงได้เนื่องจากการคงจำนวนผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาวะยากลำบากมากขึ้นทุก ๆ ปี
 • ที่ผ่านมา ได้จำแนกประเภทโดยใช้ Put to Light ที่ไม่ซับซ้อน แต่อยากเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผลิตให้สูงขึ้นอีกพร้อมกับเพิ่มความเที่ยงตรงในการจำแนกด้วย
 • ต้องการลดภาระให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยการลดจำนวนเส้นทางการเดิน

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

เพิ่มระดับความเที่ยงตรงในการจำแนกเป็นอย่างมาก

 1. จากการใช้งาน Pick to Light ร่วมกับ Piece Sorter ทำให้สามารถจำแนกแผ่นใบปลิวโดยใช้ Piece Sorter ได้ ความเที่ยงตรงในการจำแนกสูงขึ้นอย่างมายิ่งกว่าการจำแนกด้วยคน
  ในการทำงานจำแนก จะทำเพียงแค่สแกนสินค้าที่ไม่ซับซ้อนแล้วใส่ในอุปกรณ์ลำเลียงเท่านั้น จึงทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้โดยรับการสอนงานอย่างง่าย ๆ เท่านั้น

เนื้อหาโซลูชั่น

การใช้งานร่วมระหว่าง Put to Light・Pick to Light+Piece Sorter

สำหรับสินค้าชิ้นเล็ก ๆ จะใช้ Piece Sorter การ Picking แผ่นใบปลิว ทำงานสัมพันธ์กับ Piece Sorterโดยแปลงระบบให้เป็น Pick to Light สร้างระบบที่สามารถจำแนกผู้ใช้งานได้สูงสุด 186 รายใน 1 กลุ่มโดยการติดตั้งตัวหยุดตรงส่วนที่เป็นช่องทางลาดเอียงและกำหนดให้มี 2 ทางออกใน 1 ช่องทางลาดเอียง จากนั้นจะทำการบรรจุหีบห่อสินค้าจากช่องลาดเอียงที่ทำการจำแนกเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ช่องลาดเอียงว่าง
สำหรับสินค้าชิ้นใหญ่และสินค้าที่รูปร่างแปลก ๆ ใช้ระบบ Multi Put to Light ที่คนหลายคนสามารถทำงานจำแนกได้ในเวลาเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้