OMRON ASO CO., Ltd

เปลี่ยนการติดบาร์โค้ดสำหรับจำแนกผลิตภัณฑ์จากการพิมพ์ลงบนฉลากกระดาษเป็น Smart Card

  • วงการธุรกิจ:โรงงานผลิต
  • หัวข้อปัญหา:ไร้กระดาษ
  • วิธีการทำงาน:SmartCard

ภูมิหลังปัญหา

ที่ผ่านมาได้ใช้ฉลากกระดาษที่พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับจำแนกผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตเพื่อยกระดับการสืบทวนแหล่งที่มา แต่เกิดปัญหาดังต่อไปนี้

  • การกำจัดฉลากกระดาษหลังการใช้งานเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม
  • เกิดภาระที่จะต้องลอกฉลากออกหลังสิ้นสุดกระบวนการผลิต
  • ฉลากลอกออกยากทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เปรอะเปื้อน

ผลจากการนำระบบไปใช้งาน

  • การใช้งานซ้ำช่วยให้สามารถลดต้นทุนผันแปร (Running Cost) ได้
  • การเลิกใช้กระดาษได้สำเร็จช่วยให้สามารถเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การเลิกติดฉลากลงบนตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์ไม่เปรอะเปื้อน

เนื้อหาโซลูชั่น

ใช้ Smart Card ในการจำแนกผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต

ใช้งาน Smart Card ในการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการหยิบชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ การประกอบ จนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อการสืบทวนแหล่งที่มา และยังใช้งาน Smart Card ในการดูแลควบคุมการสั่งเพิ่มชิ้นส่วนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีนี้