ตัวอย่างและสถานการณ์ที่นำระบบไปใช้งานCase

เครื่องนุ่งห่ม

สินค้าเบ็ดเตล็ด

ชิ้นส่วน

ผลิตภัณฑ์อาหาร